DIRVOŽEMIO APSAUGA

Išsaugokime dirvožemį ateities kartoms!

Dirvožemio apsauga -- tai Aplinkosaugos koalicijos iniciatyva, skirta supažindinti visuomenę, ūkininkus ir sprendimų priemėjus su Lietuvoje vyraujančiomis dirvožemio aplinkosauginėmis problemomis ir siūlomais sprendimais.

Kuo svarbus dirvožemis?

Dirvožemis yra vienas svarbiausių Lietuvos gamtinių išteklių. Jo vaidmuo gyvybiškai svarbus žmonių sveikatai ir ekonominei gerovei. Geros būklės dirvožemis yra būtina sąlyga augalininkystės verslo tvarumui, maisto saugai ir visuomenės gerovei. Taip pat dirvožemis teikia ekosistemines paslaugas ir atlieka svarbų vaidmenį klimato kaitos švelninime, vandens ir maistinių medžiagų ciklų reguliavime, kraštovaizdžio stabilumo ir biologinės įvairovės išsaugojime.

Dirvožemis yra neatsinaujinantis išteklius. Pereikvojus dirvožemį kyla grėsmė, kad ateinančios kartos nebegalės ūkininkauti tokiomis pat sąlygomis kaip dabartinė karta, nukentės visuomenės socialinė ir ekonominė gerovė.

Dirvožemio situacija Lietuvoje


Lietuvoje yra stebimas dirvožemio būklės prastėjimas – vyksta erozija, mažėja santykinis dirvožemio organinės anglies kiekis. Žemėnaudos pokyčiai, pasireiškiantys natūralių pievų ir ganyklų plotų mažėjimu ir intensyvėjančiomis ūkininkavimo praktikomis, yra pagrindiniai veiksniai, skatinantys dirvožemio būklės prastėjimą. Būtent didėjantis mineralinių trąšų naudojimas ūkinėje veikloje yra viena iš prastėjančios dirvožemio būklės priežasčių ir tuo pačiu pasekmių, nes šių trąšų naudojimas nėra tinkamai reguliuojamas. Žalinga žemės ūkio subsidijų sistema, efektyvios ūkininkų švietimo sistemos trūkumas, paini deklaravimo sistema ir kontrolės trūkumas taip pat nepadeda užtikrinti efektyvios dirvožemio apsaugos.

Dirvožemio degradacija yra siejama su didėjančiais šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimais, su prastėjančia vandenų būkle dėl nitratų taršos bei su nykstančiomis gamtinėmis buveinėmis ir biologine įvairove. Efektyvi dirvožemio apsauga prisidėtų prie šių aplinkosauginių problemų švelninimo.

Aplinkosauginė poziciją dėl dirvožemio apsaugos

Jei norime išsaugoti dirvožemį ateities kartų ūkininkams, turime priimti sprendimus dabar ir eiti tausojančio ūkininkavimo keliu.

Aplinkosaugos koalicija, bendradarbiaudama su VšĮ "Žiedinė ekonomika" ir Lietuvos dirvožemininkų draugija, parengė aplinkosauginę poziciją dėl dirvožemio apsaugos ir mineralinių trąšų reguliavimo. Atlikus ataskaitų apžvalgą bei diskusijas mokslininkais, ekspertais ir įvairiomis interesų grupių atstovais, buvo iškeltos esminės problemos susijusias dirvožemio naudojimu žemės ūkyje, pasiūlytos sprendimų kryptis, kuriomis turime eiti, kad spręstume šias problemas.

Sprendimų kryptys:

  • Žemės ūkio politika ir rėmimo sistema turi būti pertvarkyta, kad parama skatintų dirvožemį, aplinką ir klimatą tausojantį ūkininkavimą;

  • Gamtinės buveinės turi būti apsaugotos ir atkuriamos, ypač erozijai jautriose vietovėse;

  • Ariamojoje žemėje turi būti skatinamos tvaraus ūkininkavimo praktikos;

  • Mineralinių trąšų naudojimas turi būti reguliuojamas ir nuosekliai keičiamas organinėmis trąšomis;

  • Dirvožemio būklė turi būti nuosekliai vertinama, stebima ir kontroliuojama lauko lygmenyje;

  • Ūkininkų švietimo sistema turi būti gerinama, didinant ūkininkų žinių apie tausojamąjį ūkininkavimą įsisavinimą.

Ši svetainė parengta įgyvendinant projektą „Aplinkosaugos NVO advokacija formuojant mineralinių trąšų ir dirvožemio apsaugos politiką“ (sutarties Nr. K1-O2-IP-V-310). Projektas finansuojamas Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis.

Daugiau apie projektą: https://www.akoalicija.lt/dirvozemis